OBOWIĄZKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W Żłobku Miejskim w Ostrołęce 

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U.2023.204 t.j.)
 • Statut żłobka

CEL PROCEDURY

Procedura ma zapewnić bezpieczeństwo dzieci i bezpośrednią, stałą opiekę nad nimi podczas ich pobytu w żłobku.

ZAKRES PROCEDURY

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu podjęcia nad nimi opieki przez opiekunki do momentu ich odbioru ze żłobka.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Rodzice (opiekunowie prawni): przyprowadzają do żłobka dziecko o określonej godzinie, pozostawiają je pod opieką opiekunek oraz odbierają w ustalonym czasie.
 2. Opiekunki/pielęgniarki: muszą mieć świadomość swojej odpowiedzialności za życie i zdrowie powierzonych opiece dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich ich działań.
 3. Pracownicy obsługi: ponoszą współodpowiedzialność za bezpieczny pobyt dziecka w żłobku, zwracają uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci oraz ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw.
 4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom i pracownikom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDURY

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej żłobka.
 2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w żłobku.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników żłobka z treścią procedur.

TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W PROCEDURZE

 1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek pracowników dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.
 2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
 3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.08.2023r.

OPIS PROCEDURY

 1. Opiekunki/pielęgniarki odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Dzieci są przyprowadzane do żłobka od godziny 6.30 przez rodziców/opiekunów prawnych bądź inne upoważnione osoby. Rodzice rozbierają dziecko lub wprowadzają je do sali, w której dzieci przebywają pod opieką opiekunek/pielęgniarek, przestrzegając zasad sanitarno-higienicznych (zdejmują obuwie lub nakładają osłony na buty) Analogicznie rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione osoby odbierają dziecko z grupy bezpośrednio od opiekunek/pielęgniarek.
 3. Dzieci powinny być odbierane ze żłobka nie wcześniej niż od godziny 14.30.
 4. Od godziny 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się wówczas do swoich sal pod opieką opiekunek. Do godziny 8.00 obowiązuje zasada, że opiekunka, która rozpoczyna pracę o godz. 6.30 jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci z innych grup do momenty przyjścia opiekunek z poszczególnych grup. Analogicznie jest popołudniu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział. Opiekunka przekazuje dzieci opiekunce pracującej do godziny 16.30.
 5. Dzieci są objęte ciągłym dozorem, opieką opiekunek i personelu pomocniczego.
 6. Opiekunka/pielęgniarka musi być obecna przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
 7. Opiekunce/pielęgniarce nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy któraś opiekunka musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinny się zająć pozostałe opiekunki z grupy lub osoba z personelu pomocniczego (np. woźna). Opiekunki powinny ograniczyć swoją nieobecność do minimum.  Opiekunka musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 8. W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, tj. wyjścia dziecka do toalety, zmiany bielizny z powodu zmoczenia się dziecka, pozostałe opiekunki pozostają z resztą grupy.
 9. Opiekunka musi skupić swoją uwagę na dzieciach – nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. rozmową z inną osobą (bezpośrednio lub przez telefon komórkowy).
 10. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku żłobka. Dziecko przez cały czas pobytu w żłobku jest otoczone opieką opiekunek lub upoważnionego pracownika żłobka.
 11. Opiekunki (oraz personel pomocniczy) odpowiadają za stan zabawek, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zabaw. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć opiekunki powinny skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
 12. Podczas zabaw dowolnych w sali opiekunka (oraz personel pomocniczy) zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 13. Opiekunki obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych opiekunki zwracają przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
 14. Opiekunki ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, systematycznie wdrażają dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem nagród obowiązujących w danej grupie.
 15. Opiekunki nie prowadzą rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Opiekunki powinny mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje ich nieuwagi.
 16. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Opiekunka musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 17. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na zajęcia dodatkowe, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i w taki sposób się poruszają (młodsze dzieci ustawiają się w „pociąg”).
 18. Opiekunki mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem opiekunek jest punktualne przychodzenie do pracy i zaznaczenie tego faktu w liście obecności. Opiekunka wchodzi do sali na 3-5 min. przed rozpoczęciem zajęć wynikającym z tygodniowego planu pracy. (odpowiednio przygotowany: obuwie zamienne, wygodny strój). Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Opiekunka ma obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.
 19. Opiekunce nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić opiekunce pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla opiekunki obowiązujące.
 20. W sytuacjach nie opisach powyżej ( typu: wycieczki, uroczystości, wyjścia poza teren żłobka, spacery itp.), opiekę nad dziećmi sprawują opiekunki organizujące daną imprezę,  wg karty wycieczki, przypisane do opieki nad daną grupą.
 21. Opiekunki są zobowiązane natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dla innych.
 22. Opiekunki są zobowiązane zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie żłobka i zawiadomić o tym dyrektora.