POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

KODEKS POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM W ŻŁOBKU MIERJSKIM W OSTROŁĘCE

Zarządzenie nr 01 z 2023r. wysokość opłaty stałej i stawki żywieniowej

uchwała_663 – ustalenie wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce

Zzraądzenie Nr10 z 2022r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Zarządzenie Nr08 na 2022 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Żłobka

Obowiązek informacyjny wobec osób rejestrujących dzieci do żłobka

Obowiązek informacyjny wobec osób rejestrujących dzieci do żłobka cz.2

Zarządzenie Nr6 z 2022 w sprawie zmiany Regulaminu Żłobka Miejskiego w Ostrołęce

Zarządzenie Nr5 z 2022r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjno-funkcjonalnego Żłobka Miejskiego w Ostrołęce

Zarządzenie nr 02 z 2022

Zarządzenie w sprawie wysokości i terminów opłat

Statut Żłobka Miejskiego w Ostrołęce

Procedura postępowania podczas przyjmowania dziecka do żłobka (aktualizacja)

Procedura postępowania podczas odbierania dziecka ze żłobka (aktualizacja)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA WSZAWICY W ŻŁOBKU MIEJSKIM W OSTROŁĘCE

Zarządzenie Nr07 z 2021r. w sprawie zmiany Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr06 z 2021 w sprawie Instrukcji magazynowej

Zarządzenie Nr2 z 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Żłobka Miejskiego w Ostrołęce

Procedura bezpieczeństwa aktualizacja na dzień 02.07.2020r.

Uchwała Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2020r. w sprawie wysokości opłat

Regulamin Przyjumowania Dzieci do Żłobka

Regulamin Przyjmowania s.1

Regulamin Przyjmowania s.2

Regulamin Przyjmowania s.3