Obowiązek informacyjny wobec osób rejestrujących dzieci do żłobka

Klauzula informacyjna

dla Rodziców/Prawnych opiekunów

 

Niniejszym informujemy Państwa, że przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci. Szczegóły tego dotyczące znajdziecie Państwo poniżej.

 1. Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci. Ilekroć
w klauzuli odwołujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych, może to również oznaczać przetwarzanie danych osobowych Państwa Dzieci.

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

1)     Jako Administrator, jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie obowiązku informacyjnego.

2)     Ilekroć w niniejszej informacji jest mowa o Administratorze Danych Osobowych (dalej: Administrator), oznacza to: Żłobek Miejski w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Doktora Józefa Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka; tel. 297644430; e-mail: kontakt@zlobek.ostroleka.edu.pl

 1. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, Pan Robert Iwanowski, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pocztą elektroniczną email: odoiin@iwa.ostroleka.pl, lub tel.: 602468665

 1. Cele i podstawy przetwarzania 

1)     w celu zawarcia umowy świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka
w Żłobku Miejskim w Ostrołęce na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2)     w celu wykonania zawartej z nami umowy świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3)     w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Odbiorcy danych 

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • instytucjom nadzorującym realizację opieki nad dziećmi do lat 3 zgodnie z Ustawą
  o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz. U. z 2011r Nr 45 poz. 235) oraz instytucjom decydującym o dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki,
 • firmom organizującym zajęcia w ramach realizacji umowy.
 1. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski /UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Okres przechowywania danych 

1)     Państwa dane pozyskane w celu realizacji umowy świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych dla dziecka w Żłobku Miejskim w Ostrołęce przechowujemy przez okres obowiązywania umowy lub wycofania zgody lub okres wskazany przez przepisy prawa;

2)     Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

 1. Wizerunek dziecka i dane osobowe dzieci

Wizerunek i dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej żłobka: www.zlobek.ostroleka.edu.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych żłobka i osiągnięć wychowanków. Wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 7 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 1. Dane osobowe na temat stanu zdrowia dziecka

Dane osobowe dziecka związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego rekrutacją do żłobka przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna)

 1. Państwa prawa: 

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo są Wam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację). Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam swoją szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Państwa zgody. Możecie też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili macie prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem).

W celu wykonania swoich praw prosimy o skierowanie swoich żądań pod adres email: kontakt@zlobek.ostroleka.edu.pl lub udanie się do naszej siedziby. Prosimy pamiętać, iż przed realizacją Państwa uprawnień będziemy się musieli upewnić, że jesteście Państwo osobami za które się podajecie, czyli odpowiednio Państwa zidentyfikować.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych jest:

 • wymogiem ustawowym wynikającym z art. 3a ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 (tj. Dz. U. z 2011r Nr 45 poz. 235);
 • warunkiem zawarcia umowy;

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych (nie dotyczy pkt. 7 i 8) będzie brak możliwości spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz brak możliwości podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy i jej realizacji.