Deklaracja dostępności Żłobek Miejski w Ostrołęce

Raport o stanie dopełnienia dostępności podmiotu publicznego 2020

Żłobek Miejski w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobek Miejski w Ostrołęce.

Żłobek Miejski w Ostrołęce

ul. Doktora Józefa Psarskiego 17

07-410 Ostrołęka

e-mail: kontakt@zlobek.ostroleka.edu.pl

 

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • – część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

 • – mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Dyrektor: mgr Marta Nawrocka

 • E-mail: dyrektor@zlobek.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 29 764 44 30

Koordynator ds. dostępności w Żłobku Miejskim w Ostrołęce

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Anna Bednarczyk
 • E-mail: kontakt@zlobek.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 29 764 44 30

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Ostrołęki
 • Adres: pl. gen. Józefa Bema 1
  07-400 Ostrołęka
 • E-mail: um@um.ostroleka.pl
 • Telefon: (+48) 29 764 68 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku żłobka prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Psarskiego prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

2. Na terenie żłobka nie ma miejsc parkingowych.

3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

4. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.

5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).

6. Do żłobka może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W żłobku jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI w ŻŁOBKU MIEJSKIM w OSTROŁECE s.1

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI w ŻŁOBKU MIEJSKIM w OSTROŁECE s.2