Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym
Żłobku Miejskim w Ostrołęce

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy
Działanie 8.3 – Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3
Poddziałanie 8.3.1 – Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej

Cel projektu:
Celem głównym Projektu jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej 3 osób pozostających bez pracy oraz 17 osób posiadających zatrudnienie zamieszkujących miasto Ostrołęka w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie.

Zakres Projektu obejmuje realizację następujących działań:
I. Prace adaptacyjne niezbędne do utworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Ostrołęce.
Adaptacja niewykorzystywanego skrzydła budynku Żłobka Miejskiego o pow. ok. 140m2 pozwoli zwiększyć powierzchnię użytkową Żłobka, a tym samym stworzyć warunki dla stworzenia nowej grupy żłobkowej w liczbie 25 dzieci. Adaptacja polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych rozbiórkowych, instalacyjnych, ogólnobudowlanych i wykończeniowych.

II. Zakup niezbędnego wyposażenia, materiałów dydaktycznych.
W ramach zadania zaplanowano wyposażenie istniejących i stworzonych w ramach adaptacji pomieszczeń: sali zabaw/jadalni, sypialni, kuchni głównej, kuchenki mlecznej, zmywalni naczyń, łazienek, szatni oraz filtra. Ponadto do sali zabaw zostaną zakupione pomoce/materiały dydaktyczne umożliwiające realizację programu edukacyjnego dziecka.

III. Zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
W ramach zadania przewidziano sfinansowanie:
– wynagrodzenia 5 osób – 4 opiekunów i woźnej przez 24 miesiące,
– kosztów żywienia dzieci przez okres 22 miesięcy,
– opłaty za zużyte media dla adoptowanej powierzchni pod nowe miejsca opieki nad dziećmi przez 24 miesięcy.

IV. Organizacja i wyposażenie placu zabaw.
Zaplanowano zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Miejskiego w Ostrołęce poprzez zakup i montaż: urządzenia wielofunkcyjnego, piaskownicy, huśtawek koszykowych na słupach, ławeczek, bujaków, ścianek funkcyjnych, stolika z podwójnym siedziskiem, zadaszonego kosza na śmieci.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:
– liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 25szt.
– liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 25 osoby

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:
– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie po opuszczeniu programu – 80% – 17 osób
– liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 70% – 3 osoby
Okres realizacji projektu: od 01-07-2020 do 31-12-2022

Całkowita wartość projektu: 1.624.666,26 PLN
Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 1.299.733,01 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3