Rekrutacja dzieci do Żłobka Miejskiego w Ostrołęce prowadzona jest przez cały rok. Dzieci przyjmowane są w miarę posiadanych wolnych miejsc. Osoby, które są zainteresowane zapisem dziecka do Żłobka Miejskiego proszone są o pobranie i dostarczenie osobiście do siedziby żłobka wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ wraz z załącznikami. (do pobrania w zakładce DOKUMENTY)

I. Żłobkową opieką nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do lat 3 objęte zostaną dzieci spełniające łącznie następujące warunki:

1) są zdrowe (oświadczenie rodzica po przyjęciu/zakwalifikowaniu  dziecka)

2) których rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami Miasta Ostrołęki i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) pracują zawodowo lub uczą się (wymagane zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy/szkoły);

b) są inwalidami z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

c) odbywają karę pozbawienia wolności;

II. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają w następującej kolejności dzieci:

a) z rodzin objętych nadzorem kuratora sądowego;

b) posiadające orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych;

c) matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci i spełniających przynajmniej jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a) – c)

d) z rodzin wielodzietnych posiadających KWR; (Wielodzietność rodziny dziecka- oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);

e) których oboje z rodziców spełniają jeden z warunków określonych w ust. 1 pkt 2 lit. a) – c);

W przypadku większej liczby chętnych do żłobka niż liczba oferowanych miejsc, spośród dzieci nieprzyjętych do żłobka sporządza się listę dzieci oczekujących na miejsce w żłobku.

III. Do karty przyjęcia dziecka do Żłobka załącza się:
a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu obojga rodziców lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

b) zaświadczenie uczelni potwierdzające fakt studiowania w systemie dziennym,

c) dokument poświadczający, że rodzic jest osobą samotnie wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm.): prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, decyzje Ośrodka Pomocy Społecznej o świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego, o dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka,

d) dokument poświadczający, że jedno z rodziców lub oboje posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

e) dokument poświadczający, że dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

Szanowni rodzice,

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 01.01.2024r. i trwa do 31.05.2024 (przyjmowanie kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami)

Ogłoszenie wyników rekrutacji na stronie internetowej żłobka: https://zlobek.ostroleka.edu.pl/  do 30.06.2024r.

Liczba  miejsc w żłobku: 65

Liczba wolnych miejsc w żłobku na dzień 01.02.2024r. – 0

Wniosek musi być kompletny i złożony w terminie.

KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA

 

Regulamin Przyjumowania Dzieci do Żłobka

Regulamin Przyjmowania s.1

Regulamin Przyjmowania s.2

Regulamin Przyjmowania s.3