DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W OSTROŁĘCE INFORMUJE O WOLNYM STANOWISKU PRACY W CHARAKTERZE: OPIEKUNKA DZIECIĘCA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ/OPIEKUN/OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU MIEJSKIM W OSTROŁĘCE

 

Miejsce pracy: Żłobek Miejski w Ostrołęce, ul. Doktora Józefa Psarskiego 17

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy

Ilość etatów: 1

Okres zatrudnienia: od 1 sierpnia 2024

Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę (na zastępstwo)

Termin składania dokumentów: 10.07.2024r. do godz. 12.00 

 

Wymagania niezbędne:

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami U S T AWY z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2024.338 t.j.) ubiegać się może osoba, która:

 • posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
 • która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
 • Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
 • Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
 • kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,
 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy obowiązek taki został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • kandydat posiada nieposzlakowaną opinię, korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 • kandydat posiada aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • kandydat posiada umiejętność nawiązania kontaktu z małym dzieckiem,
 • kandydat posiada umiejętność obsługi komputera (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet),
 • kandydat zna przepisy prawne w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu psychologii rozwoju małego dziecka,
 • znajomość zagadnień z zakresu pedagogiki opiekuńczo–wychowawczej,
 • zdolności manualne,
 • mile widziane przygotowanie muzyczne.
 • mile widziana znajomość języka obcego

Zakres wykonywanych czynności na stanowisku:

 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,
 • przestrzeganie Praw Dziecka,
 • stworzenie bezpiecznej, serdecznej atmosfery w kontaktach z dziećmi, rodzicami
  oraz współpracownikami,
 • opracowanie planu pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 • organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w placówce,
 • tworzenie warunków dającym dzieciom sposobność do zabaw inspirowanych
  i swobodnych,
 • wykorzystanie utworów literackich i muzycznych w pracy z dzieckiem,
 • doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej dziecka,
 • pobieranie z kuchni i porcjowanie posiłków dla dzieci w grupie,
 • wykonywanie czynności w zakresie higieny i żywienia dzieci,
 • czuwanie nad rozwojem fizycznym dzieci poprzez udział w ważeniu i mierzeniu dzieci, udzielaniu pomocy dzieciom, które zachorowały,
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 • pomoc w utrzymaniu w czystości pomieszczeń przydzielonych do pracy,
 • dbanie o estetyczny wystrój sali grupowej oraz innych pomieszczeń w żłobku,
 • dbanie o powierzony sprzęt,
 • współpraca w grupie z pozostałym personelem w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy i maksymalnie dobrych warunków pobytu dzieci,
 • przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb placówki.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy – CV wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Żłobek Miejski
  w Ostrołęce reprezentowany przez Dyrektora Żłobka , w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.” – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 2. List motywacyjny – podpisany czytelnie i własnoręcznie.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 7. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej
  oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona.
 9. Oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku,
  gdy ten obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 10. Oświadczenie – rękojmia należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 11. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
 12. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (kandydat przed nawiązaniem stosunku pracy zobowiązany będzie do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 13. Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (dostępne na https://www.zlobek.ostroleka.edu.pl/)
 14. Kopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych
  lub zobowiązanie do jej przedstawienia przed nawiązaniem stosunku pracy.

W Żłobku Miejskim w Ostrołęce, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

Na wyżej wymienione stanowisko poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i którzy posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Termin i miejsce składania dokumentów

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową, w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym i z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracy: Opiekun dziecięcy w Żłobku Miejskim w Ostrołęce” w terminie do dnia 10.07.2024 roku do godz. 12.00, na adres: Żłobek Miejski w Ostrołęce, ul. Doktora Józefa Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka.

W przypadku nadesłania oferty za pomocą operatora pocztowego, o dacie jej złożenia decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Żłobka.

O terminie i miejscu przeprowadzenia naboru kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Regulamin rekrutacji na wolne stanowiska pracy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

OŚWIADCZENIA